Tekst Anka van Voorthuijsen
Foto Harry Boeschoten, programmamanager Groene Metropool bij Staatsbosbeheer. Beeld: Rob Acket

Staatsbosbeheer (SBB) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gaan intensiever samenwerken, om een aantal grote opgaven waar Nederland voor staat, zoals de bouw van 1 miljoen nieuwe woningen, natuurinclusieve landbouw, een circulaire economie en de opwekking van duurzame energie, dichterbij te brengen. Programmamanager bij Staatsbosbeheer, Harry Boeschoten: ‘Wij zoeken ook steeds naar de mogelijkheid om andere maatschappelijke doelen te integreren in ons werk.’

Staatsbosbeheer en RVB zijn uitvoerende vastgoedorganisaties, maar met een hele andere insteek toch?

Harry Boeschoten, Staatsbosbeheer: ‘We keken van oudsher inderdaad op verschillende manieren naar grond. Staatsbosbeheer zag de potentie voor natuur en recreatie, het Rijksvastgoedbedrijf zag, als het om zijn grondportefeuille ging, het rendement voor de staatskas. Maar ik zie dat de organisaties, zonder daar bewust naar te streven, naar elkaar toe zijn gegroeid.’

‘Het is de bedoeling dat ook anderen, zoals Rijkswaterstaat, mee gaan doen’

Kunt u dat toelichten?

‘Staatsbosbeheer denkt niet meer uitsluitend vanuit bos en natuur. Ons fundament is verankerd in drie B’s: beschermen, beleven en benutten van de natuur. Maar wij zoeken ook steeds naar de mogelijkheid om andere maatschappelijke doelen te integreren in ons werk. Dat geeft ook meerwaarde. Dan kan het gaan om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die op onze terreinen werken, maar we zijn ook een leverancier van hout voor onder meer woningbouw.’

Wat heeft de samenwerking met de Nationale Omgevingsvisie te maken?

‘De NOVI stelt dat we 1 miljoen nieuwe woningen nodig hebben. Dat we de grond moeten gebruiken voor het opwekken van duurzame energie, en de overgang moeten maken naar een circulaire economie. Dat vraagt om slim ruimtegebruik. Wij brengen nu onze beider vastgoedposities in kaart en leggen die naast de doelen van de NOVI: wat zijn de hotspots, hoe kunnen wij onze grond in zetten voor de energietransitie, duurzame landbouw, de woningbouw? Kunnen wij door samen te werken die doelen beter helpen realiseren? RVB en SBB gaan nu aan de slag. Het is de bedoeling dat ook anderen, zoals Rijkswaterstaat, mee gaan doen.’

‘Als die huizen straks komen, heb je al een volwassen groene omgeving. Het RVB noemt dat: wij planten uw panden. Dat is een interessante samenwerking, in een vroeg stadium.’

Kunt u dat concreter maken?

‘Almere heeft een enorme groeiambitie. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft daar veel grond. Maar het is nog niet duidelijk waar die huizen uiteindelijk zullen komen. Dan zeggen wij: plant die bomen nu alvast! Accepteer dat je een deel daarvan over 20 jaar misschien kapt. Bos vangt ontzettend veel CO2 op, we willen graag meer bos in dit land én het is een duurzaam bouwmateriaal. Zo kun je werken aan stedelijke ontwikkeling én een groene omgeving. Als die huizen straks komen, heb je al een volwassen groene omgeving. Het RVB noemt dat: wij planten uw panden. Dat is een interessante samenwerking, in een vroeg stadium.’ 

‘We kijken nu samen: hoe kun je dat ministeriële district vergroenen en aantrekkelijker maken?’

‘Wij werken nu aan zaken waarvan we dachten dat ze buiten ons domein lagen’

U bent programmamanager Groene Metropool, wat heeft het RVB daarmee te maken?

‘Staatsbosbeheer streeft ernaar dat elke Nederlander vanuit zijn of haar huis aansluiting heeft op een groen en waterrijk netwerk. Een flink deel van het rijksvastgoed ligt in of vlakbij stedelijke gebieden. Kijk naar het centrum van Den Haag; wij beheren het Haagse bos, het RVB heeft daar enorm veel vierkante meters kantoorpanden. We kijken nu samen: hoe kun je dat ministeriële district vergroenen en aantrekkelijker maken? Dat sluit ook aan bij de ambitie van het Haagse stadsbestuur. Het is erg stenig en er is veel autoverkeer. Samen kun je betere en geïntegreerde plannen maken, zaken vervlechten.’

Zijn er al successen te melden?

‘We staan aan het begin van deze samenwerking. We inventariseren nu waar in Nederland SBB en RVB gebouwen en gronden hebben. Dat lijstje is er nog niet, maar komt eraan.’

‘Groen en verstedelijking meer als een geheel te beschouwen'

Hebt u een tip voor het Rijksvastgoedbedrijf?

‘Het is een open deur, maar zorg voor een open blik. Stel de dingen ter discussie waarvan je dacht dat je ze zeker wist. Dat geldt ook voor ons. Wij werken als Staatsbosbeheer nu aan zaken waarvan we dachten dat ze buiten ons domein lagen. We denken niet meer alleen vanuit biodiversiteit en natuur, maar ook vanuit de behoeftes van stadsbewoners. Wat zijn de vraagstukken die in de stad spelen? Dan gaat het bijvoorbeeld over de bouwopgave, over sport en gezondheid en klimaat. Door groen en verstedelijking veel meer als een geheel te beschouwen, kunnen we de natuurkwaliteit in een gebied toch sterker maken; en dat zit wel in onze genen.’